Πρόσκληση για εγγραφή στο Κ.Η.Φ.Η.

 

 

Visual Id ESPA BLACK Web1 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης Κ.Ε.ΔΗ.Θ στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Συνέχιση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Θεσσαλονίκης»  στο πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» με κωδικό ΟΠΣ 6003367

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα γραφεία της Δομής, που στεγάζεται στην οδό Παπαρηγοπούλου 7 3ος  Όροφος , στην περιοχή πλατεία Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης  είτε δια ζώσης, εφόσον έχουν κλείσει ραντεβού στο τηλέφωνο 2310342653, είτε ηλεκτρονικά στο email:kifi.thessaloniki@gmail.com

Ο Σκοπός και οι επιδιώξεις του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Θεσσαλονίκης , είναι:

– Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
– Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα, ιδίως της τρίτης και τέταρτης ηλικίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών των οικογενειών με ηλικιωμένο μέλος, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των μελών της οικογένειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων:

– Να διαβιούν οι ηλικιωμένοι σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
– Να υποστηρίζονται, ώστε να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και την αυτάρκειά τους
– Να απολαμβάνουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, που θα τους εξασφαλίζουν υγεία και ποιοτική διαβίωση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα 65 ετών και άνω , που πάσχουν από το ανοικό σύνδρομο (άνοια τύπου Alzheimer, μετωποκροταφική άνοια, αγγειακή άνοια κ.α), κινητικά προβλήματα, καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά, σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση κ.α. και χρήζουν μόνιμης ή πρόσκαιρης βοήθειας. Το Κέντρο λειτουργεί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα – Παρασκευή από 7.30 πμ – 15.30 μμ) και στελεχώνεται από νοσηλεύτρια, κοινωνικούς φροντιστές και προσωπικό γενικών καθηκόντων.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

  • Συναισθηματική – Συμβουλευτική στήριξη των ηλικιωμένων (ενημέρωση, ενδυνάμωση της ψυχικής κατάστασης και κινητοποίηση για συμμετοχή στην αυτό-φροντίδα)
  • Νοσηλευτική φροντίδα (χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, μέτρηση ζωτικών σημείων, αντιμετώπιση περιορισμένων ελκών ή τραυματισμού δέρματος)
  • Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
  • Ατομική υγιεινή (εκπαίδευση των ηλικιωμένων σε θέματα που χρήζουν καθημερινής φροντίδας – θρεπτική υποστήριξη, αποφυγή κατακλίσεων κ.α.)
  • Προγράμματα θεραπευτικής παρέμβασης, ενίσχυσης των νοητικών λειτουργιών με γνωστικές ασκήσεις μνήμης, προσανατολισμός στην επικαιρότητα, θεραπεία δι’ αναμνήσεων κ.α.
  • Προγράμματα σωματικής ενδυνάμωσης με κινητικές ασκήσεις, ασκήσεις χαλάρωσης και αναπνοών
  • Προγράμματα δημιουργικής και ψυχαγωγικής απασχόλησης (μουσικοθεραπεία, παιγνιοθεραπεία, χειροτεχνίες, ζωγραφική κ.α.)

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι απολύτως δωρεάν.

ΈΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από 04/12/2023 έως και 14/12/2023,
τις ημέρες λειτουργίας της δομής, από τις  09.00 έως τις 14.00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε :

  • είτε ηλεκτρονικά Email : kifi.thessaloniki@gmail
  • είτε τηλεφωνικά στο 2310342653.

Υπεύθυνη Δομής Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης :                  Γεωργία Καλογεροπούλου.

Υποβολή Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος   από τους έμμεσα ωφελούμενους. Η αίτηση συνοδεύεται από κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

α)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

β) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος  (τελευταίο)

γ)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

ε) Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου). Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης, απαιτείται αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

στ) Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απαιτείται επίσημο αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, και

Επίσημο αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν ο/η έμμεσα ωφελούμενος/η λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργος/η, απαιτείται επίσημο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου στην οποία θα δηλώνεται  ότι δεν λαμβάνει υπηρεσίες από άλλη δομή κι ότι αποδέχεται να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση του, για το σκοπό για τον οποίον ζητήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

                      

 

   ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

α)  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

β) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος (τελευταίο)

γ)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ)  Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού, από την οποία να προκύπτει ότι ο άμεσα ωφελούμενος είναι  μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά – νοητικά – ψυχικά). Αντίγραφο Βεβαίωσης Αναπηρίας (εάν υπάρχει)

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Α. Κριτήρια και μοριοδότηση

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (60%)
1. Οικογενειακό εισόδημα Κάτω από το όριο της φτώχειας 15
Πάνω από το όριο της φτώχειας 10
2. Οικογενειακή Κατάσταση ΑμεΑ ή άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ (για τα Κέντρα Διημέρευσης/Λοιπά Κέντρα, δεν υπολογίζεται ως ΑμεΑ ο άμεσα ωφελούμενος για τον οποίο γίνεται η αίτηση) 10
Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι 5
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών 5
3. Εργασιακή Κατάσταση

 

Άνεργος 15
Εργαζόμενος/η 5
Εργαζόμενος/η με σύμβαση μερικής απασχόλησης 8
Εργαζόμενος/η με σύμβαση ορισμένου χρόνου 7
 
ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (40%)
1. Εισόδημα Κάτω από το όριο της φτώχειας 15
Πάνω από το όριο της φτώχειας 10
2. Οικογενειακή Κατάσταση Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η 5
3. Κατάσταση Υγείας Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά) 4
Μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος/η  (κινητικά – νοητικά – ψυχικά) 6
Μη αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά) 10

 

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων η οποία δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα, οι ωφελούμενοι δε θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.

Το όριο της φτώχειας προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2022 ορίζεται σε 5.712 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα της οικογένειας προκύπτει μετά τη διαίρεσή του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος με το ισοδύναμο μέγεθος της οικογένειας. Το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται με βάση την τροποποιημένη κλίμακα του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται συντελεστής στάθμισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και μέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά κάτω των 14 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, η υπεύθυνη   βαθμολογεί και κατατάσσει τους ωφελούμενους σε πίνακα Κατάταξης-Μοριοδότηση Επιλαχόντων Ωφελούμενων, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και στη συνέχεια τους επιλέγει με βάση τον αριθμό της δυναμικότητας της δομής (ΚΗΦΗ).

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίησή του, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του Δικαιούχου.

 

                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  Κ.Ε.ΔΗ.Θ.            

                                                      ΝΑΤΑΛΙΑ  ΒΑΡΣΑΜΗ

 

Δείτε περισσότερα για την Ένταξη της Πράξης «Συνέχιση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 6003367 και
ένταξη στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και τη σχετική  αποφαση ενταξης ΚΗΦΗ (1) 

 

Visual Id ESPA Web