Η Κ.Ε.ΔΗ.Θ. λειτουργεί το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.). Η λειτουργία του Κέντρου εντάσσεται στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Θεσσαλονίκης» με ΟΠΣ 5002227 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Το Κ.Η.Φ.Η. είναι μια ανοικτή δομή ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή σοβαρά προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταπεξέλθει στη φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων που έχει αναλάβει.
Απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρίες (AMEA), που πάσχουν από προβλήματα υγείας (κινητικές δυσκολίες, καρδιακές παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη, άνοια, κ.τ.λ) που χρήζουν μόνιμης ή πρόσκαιρης βοήθειας.
Η δυναμικότητα του Κέντρου είναι 17 άτομα. Το απασχολούμενο προσωπικό του Κέντρου αποτελείται από τις εξής ειδικότητες: νοσηλευτή, κοινωνικούς φροντιστές, βοηθητικό προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι :

• Νοσηλευτική φροντίδα.
• Σίτιση.
• Χώροι ανάπαυσης.
• Ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
• Κοινωνική στήριξη.
• Συναισθηματική-Συμβουλευτική στήριξη των ηλικιωμένων
• Ατομική υγιεινή

Οι σκοποί – στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων (δηλαδή των συγγενικών προσώπων που είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα των ηλικιωμένων), η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

*Το κέντρο λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:30 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. και βρίσκεται στην οδό Παπαρηγοπούλου 7.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: + 30 2310342653,

e-mail: kifi.thessaloniki@gmail.com