1605 αφίσα Page 0001
Την Τρίτη 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η ημερίδα Σχολείο, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κλιματική Αλλαγή στην Αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης από το 2ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.
 Το EUROPE DIRECT Θεσσαλονίκη-ΚΕΔΗΘ παρουσίασε την βασική στρατηγική της ΕΕ για τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
Παράλληλα,  αναπτύχθηκε η θεματική της  κυκλικής οικονομίας ως ένα παραγωγικό μοντέλο που αποσκοπεί στην αύξηση της αποδοτικότητας των πρώτων υλών, μέσω της χρήσης των υλικών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων. Στόχος αυτής της οικονομίας είναι η διατήρηση της προστιθέμενης αξίας των υλικών με παράλληλη μείωση των απορριμμάτων.  Στο τέλος, οι μαθητές παράθεσαν προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν συνολικά την εικόνα και κατ’ επέκταση, την ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων της πόλης μας.