τίτλο 7 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’αριθμ. 448/22-02-2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει:

την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας δύο
(2) μηνών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης στελέχωσης των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ ,στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή
τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»
(πρώην Εναρμόνιση) μέσω ΕΣΠΑ.

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες εδώ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα από 24/02/2023 έως 01/03/2023.

Κατεβάστε το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ εδώ:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΊΜΗΝΑ 2-2023