τίτλο 7 4

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των
τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2021-2022
στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου πλήρους απασχόλησης, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

Δείτε:

ΕΔΩ την περίληψη της ανακοίνωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2022

ΕΔΩ την προκήρυξη όπως δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΔΩ την ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΑΓΓΛΙΚΗΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-2022