1386 2

Έντυπο με οδηγίες προς τους γονείς με βάση την

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γ.Π.Δ11/οικ.:20728/709 με ημερομηνία 29.05.2020 και ΑΔΑ: ΨΩ2Γ46ΜΤΛΚ-ΙΔΞ για την

«Επαναλειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης-ΚΔΑΠ»

Έντυπο με οδηγίες προς τους γονείς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ