ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. 215 /01-02-2021 ανακοίνωσης ως προς την εισαγωγή κριτηρίων αξιολόγησης και τον ορισμό νέας ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 215 /01-02-2021 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που αφορά σε πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου...
Στο παρακάτω αρχείο παρατίθενται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 1011/11.05.2020 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης: ΠΡΟΣ.ΠΙΝΑΚΕΣ urbact (2).docx
Στο παρακάτω αρχείο παρατίθενται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 1011/11.05.2020 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης: ΠΡΟΣ.ΠΙΝΑΚΕΣ urbact (2).docx
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου (Staff) με  Μίσθωση Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RU:RBAN “Ανθεκτικότητα στην Αστική Καλλιέργεια και Αστικά Τοπία” (Resilient Urban Agriculture  and Landscape) /Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «URBACT...
Φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.doc ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑ 2020
“Υπηρεσίες Συμβούλου Έργου με αρμοδιότητες Συντονισμού Τοπικής Ομάδας Στήριξης (U.L.G. Coordination) και Οικονομικής Διαχείρισης (Financial Management) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RU:URBAN “Ανθεκτικότητα στην Αστική Καλλιέργεια και Αστικά Τοπία”...