ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 2657/29.10.2021 για την πρόσληψη απασχόλησης ενός ατόμου (1) ειδικότητας Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΊΟΥ ΑΜΕΑ πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας δύο...
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. 215 /01-02-2021 ανακοίνωσης ως προς την εισαγωγή κριτηρίων αξιολόγησης και τον ορισμό νέας ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 215 /01-02-2021 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που αφορά σε πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου...
Στο παρακάτω αρχείο παρατίθενται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 1011/11.05.2020 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης: ΠΡΟΣ.ΠΙΝΑΚΕΣ urbact (2).docx
Στο παρακάτω αρχείο παρατίθενται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 1011/11.05.2020 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης: ΠΡΟΣ.ΠΙΝΑΚΕΣ urbact (2).docx
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου (Staff) με  Μίσθωση Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RU:RBAN “Ανθεκτικότητα στην Αστική Καλλιέργεια και Αστικά Τοπία” (Resilient Urban Agriculture  and Landscape) /Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «URBACT...