Select Page

Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 413/18-02-2020 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Feb 18, 2020 | Ανακοινώσεις, ΚΕΔΗΘ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 413/18-02-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει

Την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου πλήρους απασχόλησης, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΩΔ

ΘΕΣΗΣ

ΑΡ. ΘΕΣΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Διδακτικό – Εκπαιδευτικό προσωπικό

Π.Ε.Παιδαγωγών

(πλήρους απασχόλησης Δευτέρα- Παρασκευή)

101

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/8/2020 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ

1.Τίτλοι Σπουδών: Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και Β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην παιδαγωγική της ημεδαπής ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

2. Πιστοποίηση προγράμματος κατάρτισης ως εκπαιδευτής ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικά προγράμματα υποστηριζόμενα από τις νέες τεχνολογίες.

3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

4.Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά τους σε κλειστούς φακέλους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης, Κ.Καραμανλή 164, 54248 – Θεσσαλονίκη, κα. Στ. Κωνσταντίνου (τηλ.: 2311821722) Δευτέρα με Παρασκευή από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., κατά το χρονικό διάστημα από τη επομένη της δημοσίευσης 19/02/2020 έως 29/02/2020.

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Ιωάννα Κοσμοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΩΜΥΜΟΛΩ0-ΗΓΩ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 2020

Ημέρα της Ευρώπης 2022: “Οι μικροί ευρωπαίοι πολίτες είναι αυτοί που θα μετουσιώσουν τις ευρωπαϊκές ιδέες σε ευρωπαϊκές αξίες”.

Ημέρα της Ευρώπης 2022: “Οι μικροί ευρωπαίοι πολίτες είναι αυτοί που θα μετουσιώσουν τις ευρωπαϊκές ιδέες σε ευρωπαϊκές αξίες”.

Η 9η Μαΐου σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης Σουμάν», με την οποία ο Ρομπέρ Σουμάν διατύπωσε την ιδέα μιας νέας μορφής πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη, ικανής να κάνει αδιανόητο τον πόλεμο μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών. Η πρόταση αυτή, πιο σύγχρονη από...

Περί Επικοινωνίας, από την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΘ, Δρ Δήμητρα Ακριτίδου.

Περί Επικοινωνίας, από την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΘ, Δρ Δήμητρα Ακριτίδου.

Επικοινωνία είναι η διαδικασία δημιουργίας, μετάδοσης, ερμηνείας και αξιοποίησης μηνυμάτων και πληροφοριών, ωστόσο η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών που ολοκληρώνεται με την εδραίωση αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα, ανάμεσα σε...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ημέρα της Ευρώπης 2022: “Οι μικροί ευρωπαίοι πολίτες είναι αυτοί που θα μετουσιώσουν τις ευρωπαϊκές ιδέες σε ευρωπαϊκές αξίες”.
Ημέρα της Ευρώπης 2022: “Οι μικροί ευρωπαίοι πολίτες είναι αυτοί που θα μετουσιώσουν τις ευρωπαϊκές ιδέες σε ευρωπαϊκές αξίες”.
Περί Επικοινωνίας, από την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΘ, Δρ Δήμητρα Ακριτίδου.
Περί Επικοινωνίας, από την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΘ, Δρ Δήμητρα Ακριτίδου.
ΔΣΝΘ: Νέοι Συγγραφείς της Πόλης – Εκδήλωση με εργαστήριο και συζήτηση.
ΔΣΝΘ: Νέοι Συγγραφείς της Πόλης – Εκδήλωση με εργαστήριο και συζήτηση.
Europe Direct- Ημέρα της Ευρώπης: “Βλέποντας την Ευρώπη με τα μάτια των παιδιών-Πολιτιστικές Διαδρομές”
Europe Direct- Ημέρα της Ευρώπης: “Βλέποντας την Ευρώπη με τα μάτια των παιδιών-Πολιτιστικές Διαδρομές”
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ!
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ!
Πάσχα 2022: Πασχαλινές Ευχές και Λαμπάδες στα Γραφεία Διοίκησης της ΚΕΔΗΘ.
Πάσχα 2022: Πασχαλινές Ευχές και Λαμπάδες στα Γραφεία Διοίκησης της ΚΕΔΗΘ.
Πάσχα 2022: Λαμπάδες και Χαμόγελα στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΚΕΔΗΘ.
Πάσχα 2022: Λαμπάδες και Χαμόγελα στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΚΕΔΗΘ.
ΔΣΝΘ: Ανοιχτή Συζήτηση  “Gathering of Opinions: Youth Designs” .
ΔΣΝΘ: Ανοιχτή Συζήτηση  “Gathering of Opinions: Youth Designs” .